ALMINDELIGE BETINGELSER - v7.2 dec. '20

Disse vilkår og betingelser gælder for den økonomiske trafik og handel med Fronthouse Innovative Concepts B.V. (herefter: F.I.C.) med KvK-nummer 53788494, der er etableret i Eindhoven. Vitaallicht og Sparckel er varemærker tilhørende F.I.C..

Artikel 1: Anvendelse af disse betingelser

Alle tilbud, (salgs)aftaler og leverancer fra F.I.C. er underlagt disse generelle vilkår og betingelser (herefter: Betingelser) med udelukkelse af alle andre generelle vilkår og betingelser. Disse betingelser er blevet indgivet til handelskammeret og vil blive sendt af F.I.C. på anmodning. Disse betingelser kan også læses og/eller downloades på internettet, se vores websted: www.Sparckel.nl.
1.2: I disse betingelser vil den anden part til F.I.C. blive omtalt som "kunden".
1.3: Kundens købsbetingelser udelukker eller begrænser ikke anvendelsen af disse generelle vilkår og betingelser.
1.4: Accept af et tilbud, afgivelse af en ordre eller indgåelse af en aftale indebærer, at kunden accepterer, at disse betingelser finder anvendelse.
1.5: Bestemmelserne i disse vilkår og betingelser kan kun fraviges skriftligt og udelukkende af F.I.C., i hvilket tilfælde de øvrige bestemmelser forbliver fuldt ud i kraft.
Alle rettigheder og krav, der er fastsat i disse vilkår og betingelser og i andre aftaler til fordel for F.I.C., skal ligeledes fastsættes til fordel for eventuelle formidlere og andre tredjeparter, som F.I.C. har engageret.

Artikel 2: Tilbud og aftaler

2.1 Alle tilbud og tilbud fra F.I.C. er uforpligtende, og F.I.C. forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre priserne, især når dette er nødvendigt på grund af (lovmæssige) bestemmelser.
2.2 En aftale er først indgået, når F.I.C. skriftligt har accepteret Kundens ordre. F.I.C. er berettiget til at afvise ordrer eller at knytte visse betingelser til leveringen, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat. Hvis en ordre ikke accepteres, skal F.I.C. underrette kunden herom inden for ti (10) arbejdsdage efter modtagelsen af ordren.

2.3 Hvis den aftalte pris, rabatter eller leveringstid er baseret på en åbenlys fejl, skrivefejl eller trykfejl, har F.I.C. ret til at rette fejlen/fejlene eller annullere ordren; kunden har samme ret.
2.4: Alle data, modeller og illustrationer vedrørende farver, materialer, mål og finish er vejledende. Afvigelser herfra udgør ikke en begrundelse for afvisning, nedsættelse, ophævelse af aftalen eller erstatning, hvis disse afvigelser er af mindre betydning.

Artikel 3: Priser og betalinger

3.1: De angivne priser for de tilbudte varer er i euro (€), inklusive moms for forbrugere og eksklusive moms for erhvervskunder, og eksklusive administrations- og forsendelsesomkostninger, eventuelle skatter eller andre afgifter, medmindre andet er angivet eller skriftligt aftalt.
3.2 Alle første leverancer i Nederlandene og alle leverancer uden for Nederlandene skal ske på grundlag af forudbetaling uden nogen form for rabat eller kompensation, medmindre andet er skriftligt aftalt. Leverancer på grund af forudbetaling kan først afsendes, når hele det udestående beløb er blevet krediteret F.I.C.'s giro eller bankkonto. 3.3 Hvis det drejer sig om en efterfølgende levering inden for Nederlandene, skal betalingen ske uden rabat eller kompensation inden for fjorten (14) dage efter fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.4: Betalingen kan foretages på den eller de måder, der er angivet i forbindelse med bestillingsprocessen. Der kan være yderligere betalings- og/eller bestillingsbetingelser knyttet til en ordre. Hvis betalingen foretages via bank eller giro, betragtes den dato, hvor F.I.C.s giro eller bankkonto krediteres, som betalingsdato.
3.5: Hvis betalingsfristen overskrides, vil kunden være i restance fra den dag, hvor betalingen skulle have været foretaget, og skal betale en morarente på en procent (1%) pr. måned eller del af en måned over det udestående beløb. Hvis betaling sker efter at F.I.C. har sendt en påmindelse, skylder kunden administrationsgebyrer på femogtyve euro (25,00 €), og hvis F.I.C. har udliciteret sit krav om inkasso, skylder kunden også inkassogebyrer, som udgør mindst femten procent (15%) af det udestående beløb, uden at dette berører F.I.C.'s ret til at kræve de faktiske udenretslige inkassogebyrer i stedet.
3.6 Hvis kunden er i restance med en betaling, er F.I.C. berettiget til at suspendere eller opløse den pågældende aftale og eventuelle relaterede aftaler. Dette berører ikke F.I.C.'s ret til at kræve (yderligere) erstatning.
3.7 Hvis priser og/eller satser for prisbestemmende faktorer, såsom lønninger, materialer, valutakursforskelle, importafgifter og forsikringssatser, forhøjes af en hvilken som helst grund, har F.I.C. ret til at justere prisen på produktet i overensstemmelse hermed.
3.8 Hvis priserne på de tilbudte produkter og tjenester stiger i perioden mellem bestillingen og udførelsen heraf, har kunden ret til at annullere ordren eller opløse aftalen inden for fem (5) arbejdsdage efter meddelelse om prisstigningen fra F.I.C.
3.9: Kunden har ret til at returnere produktet op til en måned efter købsdatoen, forudsat at der ikke er aftalt en kundespecifik farve, og at der ikke er synlige skader. Kunden får købsbeløbet tilbage minus leverings- og installationsomkostningerne.

Artikel 4: Levering og modtagelse

4.1 De leveringstider, som F.I.C. har angivet, er kun vejledende. Overskridelse af en leveringsfrist giver ikke kunden ret til kompensation eller ret til at annullere ordren eller opløse aftalen, medmindre leveringsfristen overskrides i et sådant omfang, at det ikke med rimelighed kan kræves af kunden, at han opretholder aftalen. Kunden er i så fald

Side 1 af 4

ALMINDELIGE BETINGELSER - v7.2 dec. '20

I så fald har kunden ret til at annullere ordren eller opløse aftalen, i det omfang det er nødvendigt. Skræddersyede produkter, der produceres på bestilling, kan ikke annulleres, efter at ordren er blevet faktureret.
F.I.C. har ret til at levere de bestilte produkter i dele og fakturere de produkter, der leveres på denne måde, separat.
4.3: Levering af produkterne finder sted på det sted og tidspunkt, hvor produkterne er klar til afsendelse til kunden, uanset hvad der er aftalt mellem F.I.C. og kunden med hensyn til transport og eventuel forsikring.

4.4: Kunden er forpligtet til ved leveringen at undersøge, om produkterne er i overensstemmelse med aftalen. I tilfælde af en defekt og/eller beskadigelse af emballagen skal kunden åbne emballagen i transportørens nærvær og kontrollere produktet for skader, og kunden skal notere eventuelle skader på følgesedlen. Hvis det konstateres, at produktet er beskadiget som følge af den mangelfulde emballage, kan kunden nægte at modtage produktet og returnere det til transportøren. Kunden skal skriftligt underrette Sparckel om eventuelle skader, transportskader eller andre mangler så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for to (2) arbejdsdage efter leveringen, eller efter at det med rimelighed har været muligt at konstatere dem. 4.5 Hvis kunden i andre tilfælde end dem, der er nævnt i det foregående afsnit, nægter en levering, kan F.I.C. opkræve de omkostninger, der opstår som følge heraf, hos kunden. Desuden har F.I.C. i så fald ret til at ophæve aftalen, uden at det berører F.I.C.'s ret til at kræve fuld erstatning.

Artikel 5: Reklamationer og garanti

5.1 Kunden skal inspicere det leverede (herefter: produkterne) så fuldstændigt som muligt umiddelbart efter leveringen. Eventuelle klager over fejl eller mangler ved produkterne, herunder forskelle i sammensætning eller kvalitet mellem de leverede produkter og den beskrivelse, der er givet for dem i aftalen, skal meddeles F.I.C. skriftligt og begrundet inden for to (2) arbejdsdage efter levering eller færdiggørelse. Fejl eller mangler, som ikke med rimelighed kan opdages inden for ovennævnte frist, skal meddeles F.I.C. skriftligt og med angivelse af årsagerne straks efter, at de er blevet opdaget, og senest fjorten (14) dage efter levering eller færdiggørelse. I mangel af rettidig reklamation bortfalder alle eventuelle krav fra Kunden med hensyn til fejl eller mangler ved Produkterne. Kunden er også forpligtet til at opbevare en defekt del og returnere den til FIC uden fragt efter FIC's første anmodning.

5.2 Garantien på F.I.C.'s produkter er to (2) år. I tilfælde af fejl og mangler skal F.I.C. først ombytte eller reparere produkterne. Garantien dækker alle mekaniske og elektroniske dele og defekter forårsaget af fabrikationsfejl.
5.3: Vores garanti dækker kun normal brug. Overdreven eller unaturlig skade og slitage eller skade som følge af forkert brug er ikke dækket.
5.4: For at kunne påberåbe sig garantibestemmelsen skal kunden bevise, at produktet blev købt med en købsfaktura, og at betalingen blev foretaget.
5.5: Produkter må kun returneres efter forudgående skriftlig tilladelse fra F.I.C.
5.6: Hvis et produkt ikke kan repareres, eller hvis det ombyttede produkt også er defekt, kan kunden returnere produkterne mod tilbagebetaling af den fulde købspris. Garantien påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder. 5.7: Klager fritager ikke kunden fra sine betalingsforpligtelser over for F.I.C.
5.8: I tilfælde af at aftalen med kunden indeholder andre garantibestemmelser, har disse forrang for garantibestemmelserne i denne artikel.

Artikel 6: Klager og tilbagelevering

6.1: En reklamation er ubegrundet, hvis produktet ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen, hvis produktet er blevet anvendt forkert, hvis det ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med dets formål, eller hvis fejlen er opstået på grund af kundens uforsigtighed.
6.2: Produkter, der er genstand for en reklamation, kan kun returneres af kunden til F.I.C. efter F.I.C.'s forudgående skriftlige samtykke eller efter at F.I.C. har meddelt, at den ønsker at modtage varerne tilbage. F.I.C. har ret til at give instruktioner om forsendelsesmetoden.

6.3 Hvis det er blevet påvist, at produkterne ikke er i overensstemmelse med aftalen, har F.I.C. valget mellem at erstatte de pågældende produkter med nye produkter ved returnering af dem eller refundere fakturaværdien heraf.
6.4 Hvis F.I.C. har repareret eller erstattet de defekte varer som svar på en velbegrundet reklamation, anses F.I.C. for at have leveret rettidigt, selv om dette betyder, at en af kunden fastsat frist er overskredet.

Artikel 7: Ejendomsforbehold

Ejerskabet af de leverede produkter vil ikke blive overdraget, før kunden har betalt alt, hvad kunden skylder F.I.C. i henhold til enhver aftale. Risikoen for produkterne overgår til kunden allerede på leveringstidspunktet (se artikel 4, stk. 3).

Artikel 8: Intellektuel og industriel ejendomsret

8.1: Ved at købe et produkt fra F.I.C. erhverver kunden en brugsret til den elektroniske dokumentation og software (herefter: software).
8.2: Kunden anerkender, at Softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og ejendomsrettigheder. F.I.C. og dets tredjepartslicensgivere bevarer alle sådanne rettigheder i forhold til softwaren.
8.3: Kunden skal fuldt ud og betingelsesløst respektere alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der er knyttet til de produkter, der leveres af F.I.C.
8.4: Kunden må ikke fjerne eller ændre nogen betegnelse vedrørende ophavsrettigheder, varemærker, handelsnavne, patenter eller andre rettigheder fra de leverede produkter.
8.5: Rettighederne til de data, der er nævnt i denne artikel, forbliver F.I.C.s ejendom, uanset om kunden er blevet opkrævet for deres produktion. Disse data må ikke kopieres eller vises til tredjemand uden F.I.C.'s forudgående skriftlige samtykke. Kunden skylder F.I.C. en bøde på femogtyve tusinde euro (€25.000) for hver overtrædelse af denne bestemmelse, uden at dette berører F.I.C.'s ret til at kræve fuld erstatning.

Artikel 9: Ansvar

9.1 F.I.C. påtager sig ansvar for skader, der påføres tredjemand, i det omfang dette følger af produktansvarsloven og op til de maksimumsbeløb, der er baseret på denne lov.

Side 2 af 4

ALMINDELIGE BETINGELSER - v7.2 dec. '20

F.I.C. accepterer ikke andre tab eller skader end dem, der er nævnt i det foregående afsnit, medmindre der er tale om påviselig forsæt eller grov uagtsomhed fra F.I.C.'s side. Hvis F.I.C. er ansvarlig på grund af ovennævnte, er ansvar for tab af fortjeneste og følgetab udtrykkeligt udelukket.
9.3: F.I.C.'s ansvar er til enhver tid begrænset til maksimalt beløbet for det eller de produkter, der har forårsaget skaden, idet dette beløb dog ikke må overstige femogtyve tusinde euro (€ 25.000) i tilfælde af skader, der vedrører personskade, og er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt det beløb, som forsikringsselskabet har udbetalt til F.I.C. i det pågældende tilfælde, uden at kunden har ret til nogen form for erstatning.

9.4: Enhver anden skade, herunder tab af fortjeneste og følgeskader, som skyldes manglende opfyldelse eller forsinket levering, er udtrykkeligt udelukket.

Artikel 10: Force majeure

10.1 Uden at det berører de øvrige rettigheder, som F.I.C. har ret til i tilfælde af force majeure efter eget skøn at suspendere udførelsen af ordren eller opløse aftalen uden retslig indgriben ved at underrette kunden herom skriftligt og uden at F.I.C. er forpligtet til at betale nogen form for erstatning, medmindre dette ville være uacceptabelt under de givne omstændigheder i henhold til kriterierne for rimelighed og retfærdighed.

10.2 I det omfang F.I.C. allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen eller vil være i stand til at opfylde dem, når force majeure indtræffer, er F.I.C. berettiget til at fakturere den del, der allerede er opfyldt eller endnu ikke er opfyldt. I så fald er kunden forpligtet til at betale denne faktura, som om der var tale om en særskilt aftale.
10.3: Hvis kunden erklæres konkurs, underkastes udlæg eller sættes under værgemål, har F.I.C. ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Artikel 11: Kommunikation

F.I.C. er ikke ansvarlig for misforståelser, lemlæstelser, forsinkelser eller ukorrekt overførsel af ordrer og meddelelser som følge af brugen af internettet eller andre kommunikationsmidler i trafikken mellem kunden og F.I.C. eller mellem F.I.C. og tredjeparter, for så vidt som dette vedrører forholdet mellem kunden og F.I.C., medmindre og for så vidt der er tale om påviselig forsæt eller grov uagtsomhed fra F.I.C.'s side.

Artikel 12: Behandling af ordrer

12.1 Hvis kunden skriftligt oplyser F.I.C. om en adresse, er F.I.C. berettiget til at sende alle ordrer til denne adresse, medmindre kunden skriftligt oplyser F.I.C. om en anden adresse, som ordrerne skal sendes til.
12.2 Hvis F.I.C. stiltiende eller på anden måde tillader afvigelser fra disse vilkår og betingelser i en kortere eller længere periode, påvirker dette ikke F.I.C.'s ret til fortsat at kræve direkte og streng overholdelse af disse vilkår og betingelser. `

12.3: F.I.C. har ret til at benytte sig af tredjeparter i forbindelse med udførelsen af ordren/ordrerne.

Artikel 13: Privatlivspolitik

13.1: F.I.C. respekterer kundens privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte (mod misbrug) de personlige data, som F.I.C. indsamler, mod misbrug.
13.2: Kunden skal ikke oplyse nogen personlige oplysninger for at besøge vores websted(er).
13.3: Personoplysninger indsamles forskellige steder på F.I.C.'s websted(er). Dette sker via elektroniske formularer, som kunden skal udfylde ved bestilling af et produkt, ved tilmelding til et nyhedsbrev, ved anmodning om oplysninger, ved deltagelse i en undersøgelse eller konkurrence eller ved brug af enhver anden tjeneste, der tilbydes via webstedet[erne].

13.4: De personlige oplysninger, som kunden giver via sådanne formularer, skal indgå i F.I.C.'s filer. Disse data og filer bruges til at kunne levere de(t) ønskede produkt(er), tjeneste(er) eller oplysninger til kunden. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre de er direkte relateret til og uundgåeligt forbundet med leveringen (f.eks. en transportør) af de(t) ønskede produkt(er), tjeneste(er) eller oplysninger.

13.5: Kunden har ret til at inspicere og rette personoplysninger. Med henblik herpå skal kunden sende en dateret og underskrevet anmodning sammen med en kopi af sit identitetsdokument til F.I.C.
13.6: Denne privatlivspolitik gælder kun for F.I.C.s websted(er) og ikke for eventuelle tredjepartswebsteder, som der henvises til via hyperlinks eller andre henvisninger på vores websted(er).

13.7: Ved at bruge vores websted(er) accepterer kunden de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik. 13.8: Det er altid den seneste version, der gælder, som den var på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. 13.9 F.I.C. forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 14: Bestemmelser i låneaftalen for Sparckel og leje for brug pr. måned

F.I.C. (med sit forslagshandelsnavn Sparckel) kan indgå en aftale, hvorved en bruger, som er en potentiel kunde, har ret til at låne Sparckel i en bestemt periode med en startdato og en udløbsdato. Det er også muligt at leje pr. måned.
under henvisning til følgende betragtninger:

Sparckel stiller sine produkter til rådighed for kunderne med henblik på salg for at give dem mulighed for at teste disse produkter til brug;
Brugeren er kunde hos Sparckel og ønsker at teste de produkter, der er nævnt i kvitteringen for modtagelse, på følgende betingelser.

14.1 Anvendelse og udlejning

 1. Sparckel udlåner eller lader udlåne produkterne til brugeren som angivet i kvitteringen for modtagelsen.

  og/eller pakkeliste er beskrevet.

 2. Produkterne er Sparckel's ejendom, og Sparckel vil til enhver tid få mulighed for at kontrollere, at

  at produkterne anvendes i overensstemmelse med de fastsatte betingelser.

 3. Brugeren må ikke udlåne, belaste eller sælge produkterne uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra

  Sparckel.

Side 3 af 4

ALMINDELIGE BETINGELSER - v7.2 dec. '20

14.2 Brugerens forpligtelser

 1. Produkterne må kun anvendes til det formål, som de er fremstillet og/eller beregnet til. Brugeren skal anvende

  produkter, som angivet i kvitteringen for modtagelse og/eller på følgesedlen, uden skriftlig

  tilladelse fra Sparckel.

 2. Produkterne skal til enhver tid anvendes i nøje overensstemmelse med Sparckel's anvisninger og specifikationer.

  af personer, der er kompetente.

 3. Om nødvendigt forsikrer brugeren varerne og holder dem forsikret mod skader forårsaget af krigshandlinger, tab, tyveri og

  skader, herunder skader forårsaget af brand.

14.3 Konsekvenser af opsigelse

 1. Ved opsigelse af denne aftale er Sparckel ikke forpligtet til at betale nogen form for erstatning til brugeren.

 2. Ved aftalens udløb, medmindre den er opsagt tidligere, skal brugeren sørge for, at produkterne er klar til brug.

  står til tilbagelevering ved Sparckel.

 1. 14.4 Manglende tilbagelevering

  1. Hvis brugeren ikke returnerer produkterne inden kontraktens udløbsdato, accepterer brugeren at købe de lånte produkter til den aktuelle bruttopris uden at udstede en købsordre. Brugeren vil modtage en faktura herfor, som skal betales inden for fjorten (14) dage efter fakturadatoen.

  2. Hvis brugeren angiver, at han/hun ønsker at købe produkterne, vil brugeren modtage en faktura herfor, som skal betales inden for fjorten (14) dage fra fakturadatoen.

 2. 14.5 Ansvar

  1. Brugeren er ansvarlig for tab og/eller beskadigelse af produkterne ved modtagelse af produkterne og forbliver

   ansvarlig, indtil produkterne er blevet returneret til og modtaget af Sparckel.

  2. I tilfælde af tab eller beskadigelse forbeholder Sparckel sig ret til at reparere eller erstatte og

   Brugeren er berettiget til at fakturere brugeren i overensstemmelse hermed. Brugeren accepterer at betale de påløbne omkostninger inden for tredive

   (30) dage efter modtagelsen af fakturaen.

  3. Ansvaret for skader i forbindelse med levering af varer er begrænset, som fastsat i disse generelle bestemmelser.

   Salgsbetingelser for Sparckel.

  4. Brugeren er til enhver tid ansvarlig for alle omkostninger som følge af manglende overholdelse og/eller uagtsomhed fra

   i forhold til det, der er anført i denne aftale, herunder retsafgifter og renter i henhold til lovmæssige standarder.

Artikel 15: Lovvalg og kompetent domstol

15.1 Alle rettigheder, forpligtelser, tilbud, ordrer og aftaler, som disse betingelser gælder for, samt disse betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lov.
15.2 Alle tvister mellem parterne skal udelukkende indbringes for den kompetente domstol i Oost Brabant. Ovenstående gælder også, hvis varerne leveres helt eller delvist i udlandet og/eller kunden er etableret eller bosiddende i udlandet, medmindre hollandsk lov ubetinget foreskriver andet.

15.3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller enhver anden aftale med F.I.C. skulle være i strid med gældende lovbestemmelser, bortfalder den pågældende bestemmelse og erstattes af en ny tilsvarende bestemmelse, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og som F.I.C. fastsætter.
15.4: Anvendelsen af Wiener Salgskonventionen er udelukket.

15.5: Hvis en aftale med kunden er blevet ratificeret af flere personer, forbeholder F.I.C. sig ret til solidarisk ansvar, således at et eventuelt tab kan inddrives fuldt ud hos en af de personer, der har indgået aftalen.

Artikel 16: Oversættelse og udgave

I tilfælde af at disse vilkår og betingelser er tilgængelige på et andet sprog end nederlandsk, og der opstår en tvist, har vilkår og betingelser på nederlandsk til enhver tid forrang.