Lente korting! Met de kortingscode “happysave100” ontvang je €100,- korting!

ALGEMENE VOORWAARDEN – v7.5 nov. ’22

Our legally binding Terms & Conditions are in English. Below you find a translated version in your (own) language, we have to disclaim that they are stated purely for customer-friendly reasons. If you do not understand the English version, you should consider not continuing your purchase.

Onze legaal bindende Terms & Conditions zijn in de Engelse taal opgesteld. Hieronder vindt u een vertaalde versie in uw eigen taal, we moeten disclamen dat deze zijn vertaald om klantvriendelijke redenen. Als u geen Engels beheerst dan zou u moeten overwegen niet door te gaan met uw aankoop.

Deze voorwaarden zijn van toepassing in het economisch verkeer en handelen met Fronthouse Innovative Concepts B.V. (hierna: F.I.C.) met het KvK nummer 53788494, gevestigd te Eindhoven. Sparckel is geregistreerde handelsnaam van Fronthouse Holding B.V..

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1: Op alle aanbiedingen, (verkoop-) overeenkomsten en leveringen van F.I.C. zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door F.I.C. op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, en/of te downloaden, zie hiervoor onze website: www.Sparckel.nl. 

1.2: In deze Voorwaarden zal de wederpartij van F.I.C. verder worden aangeduid met ‘de Klant’.

1.3: Inkoopvoorwaarden van de Klant zullen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet uitsluiten of beperken.        

1.4: Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.5: Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk en enkel door F.I.C., worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6: Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van F.I.C. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door F.I.C. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1: Alle aanbiedingen en prijsopgaven van F.I.C. zijn vrijblijvend en F.I.C. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2: Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de bestelling van de Klant door F.I.C.. F.I.C. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt F.I.C. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3: Indien de overeengekomen prijs, kortingen of levertijd berusten op een kennelijke vergissing, gemaakte typ- of drukfout heeft F.I.C. het recht de fout(en) te herstellen of de order te annuleren; eenzelfde recht komt toe aan de Klant.

2.4: Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1: De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro’s (€), inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor zakelijk klanten, en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2: Bij alle eerste leveringen in Nederland en alle leveringen buiten Nederland dient betaling te geschieden, zonder korting of compensatie, op basis van vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leveringen onder vooruitbetaling komen pas in aanmerking voor verzending na de creditering van het volledige openstaande bedrag op de giro- respectievelijk bankrekening van F.I.C..

3.3: Indien het een vervolglevering binnen Nederland betreft, dient betaling te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4:  Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betaling- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van F.I.C..

3.5: Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en vanaf die dag een vertragingsrente van 1 procent (1%) per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door F.I.C. is de Klant een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien F.I.C. haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van F.I.C. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

3.6: Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, is F.I.C. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.  Onverminderd het recht van F.I.C. om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

3.7: Indien prijzen en of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is F.I.C. gerechtigd de prijs van het Product dienovereenkomstig aan te passen.

3.8 Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door F.I.C..

3.9: Tot een maand na aankoop op factuurdatum is de Klant gerechtigd het Product te retourneren, mits er geen klant specifieke kleur is overeengekomen en mits er geen beschadigingen waarneembaar zijn. De Klant ontvangt het aankoop bedrag terug minus de levering- en plaatsingskosten.

Artikel 4: Levering en ontvangst

4.1: De door F.I.C. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Op maat gemaakte Producten die op bestelling worden geproduceerd kunnen, nadat de order is gefactureerd, niet meer geannuleerd worden.

4.2: F.I.C. is gerechtigd de bestelde Producten in gedeelten te leveren en het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4.3: De levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan de Klant, ongeacht wat tussen F.I.C. en de Klant is overeengekomen omtrent het vervoer en eventuele verzekering. 

4.4: De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Bij een gebrek en, of beschadiging aan de verpakking dient de Klant in het bijzijn van de transporteur de verpakking te openen en het goed op beschadigingen controleren en dient de Klant van eventuele beschadigingen een aantekening te maken op de vrachtbrief. Indien er is geconstateerd dat het Product als gevolg van de defecte verpakking is beschadigd, mag de Klant het Product weigeren en dit aan de transporteur mee teruggeven. De Klant dient Sparckel zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering, of nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven van (transport-) schade of andere gebreken.

4.5: Indien de Klant in andere gevallen als in het vorige lid bedoeld, een levering weigert, kan F.I.C. de daaruit voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening brengen. Daarnaast heeft F.I.C. in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om totale schadevergoeding te vorderen.

4.6 Verzending en Retourprocedure

Ons beleid met uitleg

Tot 30 dagen na het ontvangen van je Sparckel geldt: Ben je niet tevreden, dan krijg je je aankoopbedrag van het product terug*. 

Bij de bestelling van een Sparckel zijn de kosten voor levering binnen Nederland inbegrepen in je aankoopprijs. Bij Internationale leveringen zijn er wel kosten levering. Die zijn te zien in de webshop.

De kosten voor retour zijn rekening voor de klant. Je betaalt de kosten voor het verzekerd terugsturen zelf bij een pakketdienst, zoals bijvoorbeeld een PostNL, DHL of andere partij. 

Verzendprocedure

Bij de bestelling van een Sparckel binnen Nederland zijn de kosten voor levering inbegrepen in je aankoopprijs. Bij een internationale bestelling van een Sparckel zijn de kosten voor levering niet begrepen in je aankoopprijs. Het model worden verzekerd verstuurd via pakketpost naar je opgegeven adres. Dit doen we, indien op voorraad, binnen 2 weken na ontvangst van je bestelling, Je ontvangt een mail met track & trace informatie.

Alleen in Nederland is de Bright Brenda beschikbaar. Heb je die besteld, dan maken we een persoonlijke afspraak om te komen leveren en plaatsen. Dit model kan namelijk niet via postpakket verstuurd worden door de grootte van de lamp. Indien product op voorraad, plannen we de afspraak in binnen 1 week na ontvangst van je bestelling.

Retourprocedure

Ben je niet tevreden, stuur ons een mail op info@sparckel.nl met in het onderwerp retour. We horen graag je reden en nemen contact met je op. De verzendbare modellen die je besluit te retourneren mogen geen gebruikssporen of schade vertonen. Bij ontvangst van uw pakket kun je de producten bekijken, aanraken en uitproberen zoals in een showroom. Maar als je de producten installeert of meer dan 30 dagen gebruikt, betekent dit dat je ze accepteert. Je moet de goederen in de originele verpakking aan ons terugsturen. Alle geretourneerde producten moeten compleet zijn en alle originele verpakkingen, handleidingen en andere accessoires bevatten, evenals alle documentatie. Schrijf niet op de originele doos. Als laatste stap moet de doos met een breed plakband worden dichtgeplakt. De aansprakelijkheid van niet deugdelijk dicht tapen ligt bij de klant. Pakketten aanbieden voor verzekerde verzending met verhoogde aansprakelijkheid.

Het adreslabel:

Retourzending voor Sparckel

SPS Logistiek Centrum

High Tech Campus 29

5656 AE Eindhoven

Bright Brenda kan qua grootte helaas niet via een pakketdienst retour. Die komen we persoonlijk bij je ophalen. Vanaf die locatie rekenen we een tarief voor retour naar Eindhoven, de High Tech Campus 29. Zoals weergegeven op de website.

*Het terugbetalen

We ontvangen je Sparckel graag schadevrij retour, zoals je die nieuw hebt ontvangen. Na ontvangst en inspectie, sturen we je een e-mail om u te laten weten wat de status is. Je geld wordt binnen 15 werkdagen teruggestort op bankrekening die ook is gebruikt bij aankoop.

Bij eventuele schade zullen we je verder informeren, wat de ingeschatte herstelkosten daarvan zijn.

Artikel 5: Reclameren & Garantie

5.1: De klant dient hetgeen geleverd (hierna: de Producten) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclameren over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aflevering respectievelijk na oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan F.I.C. te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering respectievelijk oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan F.I.C. te worden gemeld. Bij gebreke van tijdig reclameren vervallen alle mogelijke aanspraken van de Klant ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is de Klant gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan F.I.C. te retourneren, op eerste verzoek van F.I.C..

5.2 De garantie op de Producten van F.I.C. bedraagt drie (3) jaar. In geval van gebreken zal F.I.C. de Producten eerst omruilen of repareren. De garantie omvat alle mechanische en elektronische delen en defecten veroorzaakt door fabricagefouten.

5.3: Op onze garantiebepaling kan alleen een beroep gedaan worden bij normaal gebruik. Overmatige of onnatuurlijke schade en slijtage, of schade door onjuist gebruik vallen hier niet onder.

5.4: Om beroep te doen op de garantiebepaling moet de Klant bewijzen dat het Product is gekocht met een aankoopfactuur en dat de betaling is voldaan.

5.5: Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van F.I.C..

5.6: Als een Product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde Product eveneens gebreken vertoont, kan de Klant Producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument.

5.7: Het reclameren ontslaat de Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens F.I.C..

5.8: In het geval in de overeenkomst met de Klant afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

Artikel 6: Klachten en retour

6.1: Een klacht is ongegrond, indien het Product niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, het Product onoordeelkundig is gebruikt, niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming of het gebrek is ontstaan door onvoorzichtigheid van de Klant.

6.2: Product die onderwerp zijn van een klacht mogen uitsluitend door de Klant worden geretourneerd aan F.I.C. na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van F.I.C., dan wel nadat F.I.C. te kennen heeft gegeven dat zij de goederen wenst terug te ontvangen. F.I.C. heeft het recht instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

6.3: Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft F.I.C. de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.4: Indien naar aanleiding van een gegronde klacht F.I.C. het gebrekkige goed heeft gerepareerd of vervangen, dan wordt F.I.C. geacht tijdig te hebben geleverd, zelfs indien daardoor, een door de Klant gestelde fatale termijn is overschreden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan F.I.C. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Producten gaat reeds op het moment van de levering (zie artikel 4 lid 3) op de Klant over. 

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1: De Klant verwerft met de aankoop van een Product van F.I.C. een gebruikersrecht op de elektronische documentatie en software (hierna: Software).

8.2: De Klant erkent dat de Software wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten. F.I.C. en zijn derden licentiegevers behouden alle dergelijke rechten met betrekking tot de Software.

8.3: De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de F.I.C. geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.4: Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

8.5: De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van F.I.C. ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F.I.C. niet worden gekopieerd, of aan derden worden getoond. De Klant is aan F.I.C. per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per overtreding, onverlet het recht van F.I.C. om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1: F.I.C. aanvaardt aansprakelijkheid voor schade geleden door derden, voor zover deze voortvloeit uit de Wet Productaansprakelijkheid en tot maxima als gebaseerd op genoemde Wet.

9.2: Andere of verdergaande schade dan voortkomt uit het gestelde in het vorige lid wordt niet door F.I.C. aanvaard, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de zijde van F.I.C.. Indien F.I.C. aansprakelijk is uit hoofde van het hiervoor gestelde, wordt aansprakelijkheid voor schade door winstderving en gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3: De aansprakelijkheid van F.I.C. is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag van het Product of de Producten waardoor de schade is ontstaan, met dien verstande dat dit bedrag bij schade die verband houdt met letsel bij een persoon niet hoger zal zijn dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) en in ieder geval ten allen tijde beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval aan F.I.C. uitkeert, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

9.4: Iedere andere schade, winstderving en gevolgschade mede begrepen, als gevolg van niet uitgevoerde of niet tijdige levering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Overmacht

10.1: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft F.I.C. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat F.I.C. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2: Voor zoveel F.I.C. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, dan is F.I.C. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. De Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3: Mocht er bij de Klant sprake zijn van faillissement, beslag legging, of een onder curatele stelling dan heeft F.I.C. het recht om de overeenkomt per direct te ontbinden.

Artikel 11: Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en F.I.C., dan wel tussen F.I.C. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en F.I.C., is F.I.C. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van F.I.C..

Artikel 12: Orderafhandeling

12.1: Indien de Klant aan F.I.C. schriftelijk opgave doet van een adres, is F.I.C. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant aan F.I.C. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. 

12.2: Wanneer door F.I.C. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. `

12.3: F.I.C. is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 13: Privacy policy

13.1: F.I.C. respecteert de privacy van de Klant en onderkent daarbij het belang om de door F.I.C. verzamelde persoonlijke gegevens (tegen misbruik) te beschermen. 

13.2: De Klant hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om onze website[s] te kunnen bezoeken.

13.3:  Op de website[s] van F.I.C. worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die de Klant dient in te vullen wanneer deze een Product bestelt, wanneer de Klant zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer de Klant om informatie vraagt, deelneemt aan een enquête of wedstrijd, of gebruik maakt van een andere dienst die via de website[s] wordt aangeboden. 

13.4: De persoonsgegevens die de Klant via dergelijke formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van F.I.C.. Deze gegevens en bestanden worden gebruikt om de gevraagde Product(en), dienst(en) of informatie te kunnen leveren aan de Klant. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij direct gerelateerd en onvermijdelijk bij het leveren (bijvoorbeeld een transporteur) van de gevraagde Product(en), dienst(en) of informatie. 

13.5: De Klant beschikt over het recht van inzage en verbetering met betrekking tot persoonlijke gegevens. De Klant dient daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met een kopie van het identiteitsbewijs aan F.I.C. te versturen. 

13.6: Deze privacy policy geldt alleen voor de website(s) van F.I.C. en niet voor eventuele websites van derden waar naar verwezen wordt door middel van hyperlinks of andere verwijzingen op onze website(s). 

13.7: Door onze website(s) te gebruiken gaat de Klant akkoord met de in deze privacy policy vermelde voorwaarden.

13.8: Van toepassing is steeds de laatste versie, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

13.9 F.I.C. behoud zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 14: Bepalingen bruikleenovereenkomst Sparckel & Huren voor Gebruik per maand

F.I.C. (met haar proposities handelsnaam Sparckel) kan een overeenkomst aangegaan waarbij een Gebruiker, zijnde een potentiele Klant, het recht heeft tot het in bruikleen hebben van Sparckel voor een bepaalde periode met een Ingangsdatum en een Vervaldatum. Ook is Huur per maand mogelijk.

Gelet op de volgende overwegingen:

Sparckel stelt ten behoeve van de verkoop haar producten ter beschikking aan klanten, teneinde deze in staat te stellen deze producten te testen op het gebruik;

De gebruiker is een klant van Sparckel en wenst de op de Ontvangstbevestiging genoemde producten te testen onder de hiernavolgende voorwaarden.

14.1 Bruikleen & Huur

 1. Sparckel zal aan de gebruiker in bruikleen leveren of in bruikleen laten leveren de producten, zoals in de ontvangstbevestiging en/of pakbon staan omschreven.
 2. De producten zijn eigendom van Sparckel en Sparckel zal te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld om te controleren of de producten in overeenstemming met de gestelde voorwaarden worden gebruikt.
 3. De gebruiker zal de producten niet uitlenen, bezwaren of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sparckel.

 

14.2 Verplichtingen van de gebruiker

 1. De producten zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij gemaakt en/of bestemd zijn. De gebruiker zal de producten, zoals gespecificeerd in de ontvangstbevestiging en/of pakbon, niet modificeren en/of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Sparckel.
 2. De producten zullen te allen tijde in strikte overeenstemming met de instructies van Sparckel en de specificaties gebruikt worden door personen die bekwaam zijn.
 3. De gebruiker zal de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.

 

14.3 Gevolgen van beëindiging

 1. Bij beëindiging van deze overeenkomst is Sparckel geen vergoeding, uit welke hoofde dan ook, aan de gebruiker verschuldigd.
 2. Op de vervaldatum van de overeenkomst, tenzij eerder beëindigd, zal de gebruiker er zorg voor dragen dat de producten klaar staan voor retour door Sparckel.

 

14.4 Nalating retourneren

 1. Mocht de gebruiker nalaten de producten te retourneren voor de vervaldatum van de overeenkomst, dan gaat de gebruiker akkoord met de aankoop van de in bruikleen zijnde producten voor de dan geldende brutoprijs zonder dat de gebruiker hier een inkooporder voor heeft afgegeven. De gebruiker zal hiervoor een factuur ontvangen, welke binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldaan dient te worden.
 2. Indien gebruiker aangeeft tot aanschaf van de producten over te willen gaan, zal gebruiker hiervoor een factuur ontvangen, welke binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldaan dient te worden.

 

14.5 Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van de producten vanaf ontvangst van de producten en blijft verantwoordelijk totdat de producten zijn geretourneerd aan en ontvangen door Sparckel.
 2. In geval van verlies of beschadiging behoudt Sparckel zich het recht voor, tot repareren of vervanging over te gaan en overeenkomstig aan de gebruiker te factureren. De gebruiker gaat akkoord met betaling van de gemaakte kosten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur.
 3. De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de levering van zaken is beperkt, zoals bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Sparckel.
 4. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het niet uitvoeren en/of nalatig zijn ten opzichte van hetgeen in deze overeenkomst is gesteld, inclusief juridische bijstandskosten en rente volgens wettelijke maatstaven.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

15.2: Alle geschillen tussen de partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Oost Brabant. Het voorgaande geldt ook indien de zaken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geleverd en/of de Klant in het buitenland gevestigd of woonachtig is, tenzij uit de Nederlandse wet dwingend anders voortvloeit.

15.3: Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met F.I.C. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door F.I.C. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.5: Mocht een overeenkomst met de Klant door meerdere personen bekrachtigd zijn, dan behoud F.I.C. het recht van hoofdelijkheid, om daarmee bij schade deze geheel te verhalen bij een van de personen die de overeenkomst is aangegaan.

Artikel 16: Vertaling en versie

In het geval dat deze Voorwaarden in een andere taal ter beschikking zijn gesteld dan de Nederlandse en zich een geschil voordoet, prevaleert te allen tijde de in de Nederlandse taal gestelde Voorwaarden.

 

nl_NL