ALLMÄNNA VILLKOR - v7.2 dec. '20

Dessa villkor gäller för den ekonomiska trafiken och handeln med Fronthouse Innovative Concepts B.V. (nedan kallat F.I.C.) med KvK-nummer 53788494, med säte i Eindhoven. Vitaallicht och Sparckel är varumärken som tillhör F.I.C..

Artikel 1: Tillämpning av dessa villkor

Alla erbjudanden, (försäljnings-)avtal och leveranser från F.I.C. omfattas av dessa allmänna villkor (nedan kallade villkor) med uteslutande av alla andra allmänna villkor. Dessa villkor har registrerats hos handelskammaren och skickas på begäran av F.I.C.. Dessa villkor kan också läsas och/eller laddas ner på Internet, på vår webbplats: www.Sparckel.nl.
1.2: I dessa villkor kallas den andra parten till F.I.C. för "kunden".
1.3: Kundens inköpsvillkor ska inte utesluta eller begränsa tillämpligheten av dessa allmänna villkor.
1.4: Att acceptera ett erbjudande, lägga en beställning eller ingå ett avtal innebär att kunden accepterar att dessa villkor är tillämpliga.
1.5: Bestämmelserna i dessa villkor får endast frångås skriftligen och endast av F.I.C., i vilket fall övriga bestämmelser ska förbli fullt giltiga.
Alla rättigheter och anspråk som anges i dessa villkor och i andra avtal till förmån för F.I.C. ska också anges till förmån för eventuella mellanhänder och andra tredje parter som F.I.C. anlitar.

Artikel 2: Erbjudanden och avtal

2.1 Alla erbjudanden och offerter från F.I.C. är utan förpliktelser och F.I.C. förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra priserna, i synnerhet när detta är nödvändigt på grund av (lagstadgade) bestämmelser.
2.2 Ett avtal kommer endast att ingås efter att F.I.C. skriftligen har accepterat Kundens beställning. F.I.C. har rätt att avvisa beställningar eller ställa vissa villkor för leveransen, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om en beställning inte accepteras ska F.I.C. informera kunden om detta inom tio (10) arbetsdagar efter mottagandet av beställningen.

2.3 Om det överenskomna priset, rabatterna eller leveranstiden baseras på ett uppenbart misstag, skrivfel eller tryckfel, har F.I.C. rätt att rätta till felet/felen eller att annullera beställningen; kunden har samma rätt.
2.4: Alla uppgifter, modeller och illustrationer om färger, material, mått och finish är vägledande. Avvikelser från dessa ska inte utgöra grund för avslag, minskning, upplösning av avtalet eller skadestånd om avvikelserna är av mindre betydelse.

Artikel 3: Priser och betalningar

3.1: De priser som anges för de erbjudna varorna är i euro (€), inklusive moms för konsumenter och exklusive moms för företagskunder, och exklusive administrations- och fraktkostnader, eventuella skatter eller andra avgifter, om inte annat anges eller skriftligen överenskommits.
3.2 Alla första leveranser i Nederländerna och alla leveranser utanför Nederländerna ska ske på grundval av förskottsbetalning, utan någon rabatt eller kompensation, om inte annat skriftligen överenskommits. Leveranser med förskottsbetalning ska inte anses kunna skickas förrän hela det utestående beloppet har krediterats F.I.C.:s giro- eller bankkonto. 3.3 Om det rör sig om en efterföljande leverans inom Nederländerna måste betalningen ske, utan avdrag eller kompensation, inom fjorton (14) dagar från fakturadatumet, om inte annat skriftligen överenskommits.

3.4: Betalning kan ske på det eller de sätt som anges under beställningsprocessen. Ytterligare betalnings- och/eller beställningsvillkor kan bifogas en beställning. Om betalningen sker via bank eller postgiro ska den dag då F.I.C.:s bank- eller postgirokonto krediteras betraktas som betalningsdag.
3.5: Om betalningstiden överskrids kommer kunden att vara i dröjsmål från och med den dag då betalningen skulle ha gjorts och kommer att vara skyldig en dröjsmålsränta på en procent (1%) per månad eller del av en månad på det utestående beloppet. Om betalning sker efter att F.I.C. har skickat en påminnelse, ska kunden betala en administrationsavgift på tjugofem euro (25,00 €) och, om F.I.C. har lagt ut sitt inkassokrav på entreprenad, ska kunden också betala inkassokostnader, som ska uppgå till minst femton procent (15%) av det utestående beloppet, utan att det påverkar F.I.C.:s rätt att i stället kräva de faktiska utomrättsliga inkassokostnaderna.
3.6 Om Kunden är i dröjsmål med någon betalning har F.I.C. rätt att avbryta eller upplösa det berörda avtalet och eventuella relaterade avtal. Detta påverkar inte F.I.C.:s rätt att kräva (ytterligare) skadestånd.
3.7 Om priser och/eller priser på prisbestämmande faktorer, såsom löner, material, valutakursskillnader, importtullar och försäkringsavgifter, höjs av någon anledning, har F.I.C. rätt att justera priset på produkten i enlighet med detta.
3.8 Om priserna för de erbjudna produkterna och tjänsterna ökar under perioden mellan beställningen och utförandet av den, har kunden rätt att annullera beställningen eller upplösa avtalet inom fem (5) arbetsdagar efter det att F.I.C. har meddelat prisökningen.
3.9: Kunden har rätt att returnera produkten upp till en månad efter inköpsdatumet, förutsatt att ingen kundspecifik färg har avtalats och att det inte finns några synliga skador. Kunden får tillbaka köpesumman minus leverans- och installationskostnader.

Artikel 4: Leverans och mottagande

4.1 De leveranstider som anges av F.I.C. är endast vägledande. Överskridande av en leveransperiod ger inte kunden rätt till ersättning och ger inte heller kunden rätt att annullera beställningen eller upplösa avtalet, såvida inte leveransperioden överskrids i sådan utsträckning att det inte rimligen kan krävas av kunden att han eller hon upprätthåller avtalet. Kunden är i så fall

Sida 1 av 4

ALLMÄNNA VILLKOR - v7.2 dec. '20

I så fall har kunden rätt att annullera beställningen eller häva avtalet i den mån det är nödvändigt. Skräddarsydda produkter som tillverkas på beställning kan inte annulleras efter att beställningen har fakturerats.
F.I.C. har rätt att leverera de beställda produkterna i delar och att fakturera de produkter som levereras på detta sätt separat.
4.3: Leverans av produkterna ska ske på den plats och vid den tidpunkt då produkterna är redo att skickas till kunden, oavsett vad som överenskommits mellan F.I.C. och kunden om transport och eventuell försäkring.

4.4: Kunden är skyldig att vid leverans undersöka om produkterna överensstämmer med avtalet. Om förpackningen är defekt och/eller skadad ska kunden öppna förpackningen i närvaro av transportören och kontrollera att produkten inte är skadad, och kunden ska anteckna eventuella skador på följesedeln. Om det konstateras att produkten är skadad på grund av den felaktiga förpackningen kan kunden vägra att ta emot produkten och returnera den till transportören. Kunden ska skriftligen och motiverat meddela Sparckel om (transport)skador eller andra fel så snart som möjligt och under alla omständigheter inom två (2) arbetsdagar efter leveransen, eller efter det att det varit rimligt möjligt att konstatera dem. 4.5 Om kunden, i andra fall än de som avses i föregående stycke, vägrar att leverera, kan F.I.C. debitera kunden för de kostnader som uppstår på grund av detta. Dessutom ska F.I.C. i så fall ha rätt att häva avtalet, utan att det påverkar dess rätt att kräva fullt skadestånd.

Artikel 5: Klagomål och garanti

5.1 Kunden ska inspektera det som levereras (nedan: produkterna) så fullständigt som möjligt omedelbart efter leverans. Eventuella klagomål om fel eller brister i fråga om Produkterna, inklusive skillnader i sammansättning eller kvalitet mellan de levererade Produkterna och den beskrivning som ges för dem i avtalet, måste meddelas F.I.C. skriftligen och med angivande av skälen inom två (2) arbetsdagar efter leverans respektive färdigställande. Fel eller brister som inte rimligen kan upptäckas inom ovannämnda tidsperiod ska rapporteras skriftligen till F.I.C., med angivande av skälen, omedelbart efter att de upptäckts och senast fjorton (14) dagar efter leverans eller färdigställande. I avsaknad av reklamationer i rätt tid ska alla eventuella krav från kunden med avseende på fel eller brister i produkterna upphöra att gälla. Kunden är också skyldig att lagra en defekt del och returnera den till FIC utan frakt på FIC:s första begäran.

5.2 Garantin på F.I.C.:s produkter ska vara två (2) år. I händelse av defekter ska F.I.C. först byta ut eller reparera produkterna. Garantin täcker alla mekaniska och elektroniska delar och defekter som orsakas av tillverkningsfel.
5.3: Vår garanti täcker endast normal användning. Överdriven eller onaturlig skada, slitage eller skada på grund av felaktig användning täcks inte.
5.4: För att kunna åberopa garantibestämmelsen måste kunden bevisa att produkten köptes med en inköpsfaktura och att betalningen gjordes.
5.5: Produkterna får endast returneras med F.I.C.:s skriftliga förhandstillstånd.
5.6: Om en produkt inte kan repareras eller om den utbytta produkten också är defekt kan kunden returnera produkterna mot återbetalning av hela inköpspriset. Garantin påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter. 5.7: Klagomål befriar inte kunden från sina betalningsskyldigheter gentemot F.I.C.
5.8: Om avtalet med kunden innehåller andra garantibestämmelser ska dessa ha företräde framför garantibestämmelserna i denna artikel.

Artikel 6: Klagomål och återvändande

6.1: Ett klagomål är ogrundat om produkten inte har använts i enlighet med bruksanvisningen, om produkten har använts felaktigt, om den inte har använts i enlighet med sitt avsedda syfte eller om felet har uppstått på grund av kundens slarv.
6.2: Produkter som är föremål för ett klagomål får endast returneras av kunden till F.I.C. efter att F.I.C. har gett sitt skriftliga samtycke i förväg eller efter att F.I.C. har meddelat att man önskar ta emot varorna tillbaka. F.I.C. har rätt att ge instruktioner om hur transporten ska ske.

6.3 Om det har visats att produkterna inte uppfyller avtalet har F.I.C. möjlighet att välja att ersätta de berörda produkterna med nya produkter när de returneras eller att återbetala deras fakturavärde.
6.4 Om F.I.C. har reparerat eller ersatt de felaktiga varorna som svar på ett välgrundat klagomål ska F.I.C. anses ha levererat i tid, även om detta innebär att en tidsfrist som fastställts av kunden har överskridits.

Artikel 7: Förbehåll av äganderätten

Äganderätten till de levererade produkterna överförs inte förrän kunden har betalat allt som kunden är skyldig F.I.C. enligt något avtal. Risken för produkterna ska övergå till kunden redan vid leveranstillfället (se artikel 4.3).

Artikel 8: Immateriella och industriella rättigheter

8.1: Genom att köpa en produkt från F.I.C. förvärvar kunden en användarrätt till den elektroniska dokumentationen och programvaran (nedan kallad programvaran).
8.2: Kunden bekräftar att programvaran är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och äganderätter. F.I.C. och dess tredjepartslicensgivare ska behålla alla sådana rättigheter i förhållande till programvaran.
8.3: Kunden måste till fullo och villkorslöst respektera alla immateriella och industriella rättigheter som finns i de produkter som levereras av F.I.C.
8.4: Kunden får inte ta bort eller ändra någon beteckning som rör upphovsrätt, varumärken, handelsnamn, patent eller andra rättigheter från de levererade produkterna.
8.5: Rättigheterna till de uppgifter som nämns i denna artikel förblir F.I.C.:s egendom, oavsett om kunden har debiterats för framställningen av dem eller inte. Dessa uppgifter får inte kopieras eller visas för tredje part utan F.I.C.:s skriftliga förhandsgodkännande. Kunden är skyldig F.I.C. en straffavgift på tjugofemtusen euro (25 000 euro) för varje överträdelse av denna bestämmelse, utan att det påverkar F.I.C.:s rätt att kräva full ersättning.

Artikel 9: Ansvar

9.1 F.I.C. tar ansvar för skador som drabbat tredje part, i den mån detta följer av produktansvarslagen och upp till de maximala beloppen enligt denna lag.

Sida 2 av 4

ALLMÄNNA VILLKOR - v7.2 dec. '20

F.I.C. kommer inte att acceptera någon annan förlust eller skada än den som nämns i föregående underavsnitt, såvida inte F.I.C. har bevisat uppsåt eller grov vårdslöshet. Om F.I.C. är ansvarigt på grund av det ovan nämnda, är ansvar för förlust av vinst och följdförluster uttryckligen uteslutet.
9.3: F.I.C.:s ansvar är alltid begränsat till maximalt beloppet för den eller de produkter som orsakat skadan, under förutsättning att detta belopp inte överstiger tjugofemtusen euro (25 000 €) vid skador som rör personskador, och är alltid begränsat till maximalt det belopp som försäkringsgivaren betalat ut till F.I.C. i det aktuella fallet, utan att kunden har rätt till någon form av ersättning.

9.4: All annan skada, inklusive förlust av vinst och följdskador, som beror på utebliven eller försenad leverans är uttryckligen utesluten.

Artikel 10: Force majeure

10.1 Utan att det påverkar de övriga rättigheter som F.I.C. har rätt att vid force majeure efter eget gottfinnande avbryta utförandet av beställningen eller upplösa avtalet utan rättslig åtgärd, genom att skriftligen meddela kunden om detta och utan att F.I.C. är skyldig att betala någon ersättning, såvida inte detta skulle vara oacceptabelt under de givna omständigheterna enligt kriterierna för rimlighet och rättvisa.

10.2 I den mån F.I.C. redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna uppfylla dem när force majeure inträffar, har F.I.C. rätt att fakturera den del som redan har uppfyllts eller som återstår att uppfylla. I så fall ska kunden vara skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.
10.3: Om kunden försätts i konkurs, utsätts för kvarstad eller ställs under förmyndarskap har F.I.C. rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Artikel 11: Kommunikation

F.I.C. är inte ansvarig för missförstånd, förvrängningar, förseningar eller felaktig överföring av beställningar och meddelanden som uppstår vid användning av Internet eller andra kommunikationsmedel i trafiken mellan kunden och F.I.C., eller mellan F.I.C. och tredje part, i den mån detta gäller förhållandet mellan kunden och F.I.C., såvida inte F.I.C. har bevisat uppsåt eller grov vårdslöshet.

Artikel 12: Behandling av beställningar

12.1 Om Kunden skriftligen anger en adress till F.I.C. har F.I.C. rätt att skicka alla beställningar till den adressen, såvida inte Kunden skriftligen anger en annan adress till vilken beställningarna måste skickas.
12.2 Om F.I.C. under en kort eller lång tidsperiod, tyst eller på annat sätt, tillåter avvikelser från dessa villkor, påverkar detta inte F.I.C.:s rätt att fortfarande kräva direkt och strikt efterlevnad av dessa villkor. `

12.3: F.I.C. har rätt att använda sig av tredje part för att utföra beställningar.

Artikel 13: Integritetspolicy

13.1: F.I.C. respekterar kundens privatliv och inser vikten av att skydda (mot missbruk) de personuppgifter som F.I.C. samlar in.
13.2: Kunden behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka våra webbplatser.
13.3: Personuppgifter samlas in på olika ställen på F.I.C.:s webbplats(er). Detta sker via elektroniska formulär som kunden måste fylla i när han eller hon beställer en produkt, prenumererar på ett nyhetsbrev, begär information, deltar i en undersökning eller tävling eller använder någon annan tjänst som erbjuds via webbplatsen.

13.4: De personuppgifter som kunden lämnar via sådana formulär ska ingå i F.I.C.:s register. Dessa uppgifter och filer används för att kunna leverera de begärda produkterna, tjänsterna eller informationen till kunden. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part om de inte är direkt relaterade och oundvikliga i samband med leveransen (t.ex. en transportör) av den begärda produkten/produkterna, tjänsten/tjänsterna eller informationen.

13.5: Kunden har rätt att granska och korrigera personuppgifter. För detta ändamål måste kunden skicka en daterad och undertecknad begäran tillsammans med en kopia av sin identitetshandling till F.I.C.
13.6: Denna sekretesspolicy gäller endast för F.I.C.:s webbplats(er) och inte för webbplatser från tredje part som det hänvisas till via hyperlänkar eller andra referenser på vår(a) webbplats(er).

13.7: Genom att använda våra webbplatser godkänner kunden de villkor som anges i denna sekretesspolicy. 13.8: Det är alltid den senaste versionen som gäller, i den lydelse som gällde när avtalet ingicks. 13.9 F.I.C. förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor.

Artikel 14: Bestämmelser i låneavtalet för Sparckel och hyra för användning per månad

F.I.C. (med dess förslagsvarumärke Sparckel) kan ingå ett avtal där en användare, som är en potentiell kund, har rätt att låna Sparckel under en viss tidsperiod med ett startdatum och ett slutdatum. Det är också möjligt att hyra per månad.
med beaktande av följande överväganden:

Sparckel gör sina produkter tillgängliga för kunderna i försäljningssyfte för att de ska kunna testa dessa produkter för användning;
Användaren är kund hos Sparckel och vill testa de produkter som nämns i mottagningsbeviset på följande villkor.

14.1 Användning och uthyrning

 1. Sparckel lånar ut eller låter låna ut de produkter som anges i mottagningsbekräftelsen till användaren.

  och/eller packlista beskrivs.

 2. Produkterna är Sparckel:s egendom och Sparckel kommer alltid att ges möjlighet att kontrollera att

  Produkterna används i enlighet med de villkor som fastställts.

 3. Användaren får inte låna ut, belasta eller sälja produkterna utan uttryckligt skriftligt medgivande från

  Sparckel.

Sida 3 av 4

ALLMÄNNA VILLKOR - v7.2 dec. '20

14.2 Användarens skyldigheter

 1. Produkterna får endast användas för det ändamål för vilket de har tillverkats och/eller är avsedda. Användaren ska använda

  produkter, i enlighet med vad som anges i mottagningsbeviset och/eller följesedeln, utan att det finns en skriftlig

  tillstånd av Sparckel.

 2. Produkterna ska alltid användas i strikt överensstämmelse med Sparckel:s anvisningar och specifikationer.

  av kompetenta personer.

 3. Vid behov ska användaren försäkra varorna och hålla dem försäkrade mot skador som orsakas av krigshandlingar, förlust, stöld och

  skador, även sådana som orsakats av brand.

14.3 Konsekvenser av uppsägning

 1. Vid uppsägning av detta avtal är Sparckel inte skyldig att betala någon som helst ersättning till användaren.

 2. När avtalet löper ut, om det inte sägs upp tidigare, ska användaren se till att produkterna är klara för användning.

  står för återlämning av Sparckel.

 1. 14.4 Underlåtenhet att återvända

  1. Om användaren inte återlämnar produkterna före avtalets utgångsdatum, samtycker användaren till att köpa de lånade produkterna till det då gällande bruttopriset utan att utfärda en beställning. Användaren får en faktura för detta, som ska betalas inom fjorton (14) dagar efter fakturadatumet.

  2. Om Användaren anger att han/hon vill köpa produkterna kommer Användaren att få en faktura för detta, som måste betalas inom fjorton (14) dagar från fakturadatumet.

 2. 14.5 Ansvar

  1. Användaren är ansvarig för förlust och/eller skada på produkterna vid mottagandet av produkterna och förblir

   ansvarig tills produkterna har returnerats till och mottagits av Sparckel.

  2. I händelse av förlust eller skada förbehåller sig Sparckel rätten att reparera eller ersätta och

   Användaren ska ha rätt att fakturera användaren i enlighet med detta. Användaren samtycker till att betala kostnaderna inom trettio år.

   (30) dagar efter mottagandet av fakturan.

  3. Ansvaret för skador i samband med varuleveranser är begränsat i enlighet med dessa allmänna bestämmelser.

   Försäljningsvillkor för Sparckel.

  4. Användaren är alltid ansvarig för alla kostnader som uppstår till följd av bristande efterlevnad och/eller vårdslöshet från

   i förhållande till vad som anges i detta avtal, inklusive juridiska avgifter och ränta i enlighet med rättsliga normer.

Artikel 15: Tillämplig lag och behörig domstol

15.1 Alla rättigheter, skyldigheter, erbjudanden, beställningar och avtal som dessa villkor gäller för, liksom dessa villkor, regleras uteslutande av nederländsk lag.
15.2 Alla tvister mellan parterna ska uteslutande föras till den behöriga domstolen i Oost Brabant. Ovanstående ska också gälla om varorna levereras helt eller delvis utomlands och/eller om kunden är etablerad eller bosatt utomlands, såvida inte nederländsk lag kräver något annat.

15.3 Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor eller något annat avtal med F.I.C. skulle stå i konflikt med någon tillämplig lagbestämmelse, kommer bestämmelsen i fråga att upphöra att gälla och ersättas av en ny jämförbar bestämmelse som är tillåten enligt lag och som F.I.C. kommer att fastställa.
15.4: Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är utesluten.

15.5: Om ett avtal med kunden har ratificerats av flera personer förbehåller sig F.I.C. rätten till solidariskt ansvar, så att om en förlust uppstår kan denna till fullo återkrävas från en av de personer som ingått avtalet.

Artikel 16: Översättning och version

Om dessa villkor görs tillgängliga på ett annat språk än nederländska och en tvist uppstår ska villkoren på nederländska alltid gälla.